പേജുകള്‍‌

Friday, June 17, 2011

പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പ്.

 പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പുകൾ കടാപ്പൊറ വാസികളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ കഴുത്തിൽ കോണകം കെട്ടിയ ചില ചെറുപ്പക്കാർ ആ കടാപ്പൊറത്തെത്തി! ഒരു കുടിലിനു മുൻപിൽ മടക്കി വച്ചതു പോലെ കുന്തിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വൃദ്ധനോട്  ചെറുപ്പക്കാരിലൊരാൾ പറഞ്ഞു: ഈ വീട്ടിലേക്കൊരു പുതിയ പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തരട്ടേ...........?                       വൃദ്ധൻ പറഞ്ഞു:  വേണ്ട ഇവിടെയിപ്പോൾ പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പുണ്ട്.  ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ട് പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പുകൾ. കുട്ടികൾ പൊയ്ക്കൊള്ളൂ......                                  പക്ഷേ ചെറുപ്പക്കാർ വിട്ടില്ല:  “ഒന്നു കാണാമോ?                       വൃദ്ധൻ സമ്മതിച്ചു. അയാൾ  കാണിച്ച്  കൊടുത്ത  സാധാരണ  അടുപ്പ്  കണ്ട്  ചെറുപ്പക്കാർ പരസ്പരം നോക്കി  ഒരാൾ ചോദിച്ചു:    ഇത് സാധാരണ പുകയുള്ള അടുപ്പല്ലേ...? വൃദ്ധൻ പറഞ്ഞു:    ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അല്ല . കാരണം, ഇതിൽ തീ കത്താതെയായിട്ട് ആഴ്ച ഒന്നു കഴിഞ്ഞു. തീയില്ലാതെന്തു പുക? മക്കൾ പൊയ്ക്കൊള്ളൂ.....