പേജുകള്‍‌

Thursday, January 05, 2012

നോട്ടീ ബോയ്

തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനുമെല്ലാം അമ്മയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന അച്ഛനെയാണു കുട്ടിക്ക് പരിചയം.
ഒരു ദിവസം അച്ഛൻ അമ്മയോട് പിണങ്ങി എങ്ങോട്ടോ പോയി. അയാൾ മറ്റൊരു സ്ത്രീയോട് കൂട്ട് കൂടാൻ പോയതാണെന്നൊന്നും കുട്ടി അറിഞ്ഞില്ല.  അച്ഛൻ പോയതിന്റെ പിറ്റേന്ന് കുട്ടി സ്ക്കൂളിൽ നിന്നും വരുമ്പോൾ, അവന് വഴിയോരത്തു നിന്നും,നോട്ടീ ബോയ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കവിത കളഞ്ഞു കിട്ടി.
അമ്മ അവന് അതിന്റെ മലയാള വിവർത്തനം നടത്തിക്കൊടുത്തു.
ഇങ്ങനെ:

“ ഒരിടത്തൊരു വികൃതിക്കുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു
അവനൊരു വികൃതിക്കുട്ടിയായിരുന്നു.
ഒരി ദിവസം അവൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും
ഓടിപ്പോയി..
സ്കോട്ട് ലന്റിലേക്ക്!
അവൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കണ്ടതെല്ലാം
സ്കോട്ട് ലന്റിലും കാണുന്നു!
ഇംഗ്ലണ്ടിലില്ലാത്തതൊന്നും സ്കോട്ട് ലന്റിലില്ല
സ്കോട്ട് ലന്റിൽ ഇല്ലാത്തതു മാത്രമേ ഇംഗ്ലണ്ടിലും
ഇല്ലാതുള്ളൂ……..
അവൻ മടങ്ങി വന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് തന്നെ!! “

അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതൊന്നും കുട്ടിക്ക് തൃപ്തിയായില്ല. അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അവൻ  ആഗ്രഹിച്ചു.
പെട്ടെന്ന് വാതിൽ തുറന്ന് അച്ഛൻ അകത്തേക്ക് വന്നു. കുട്ടി ഓടിച്ചെന്ന് അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു: അച്ഛാ അമ്മക്കൊന്നുമറിയില്ല. അച്ഛനൊന്ന് ഈ കവിതയുടെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു തരുമോ?
അമ്മ പറഞ്ഞതാണു ശരി. അമ്മ പറഞ്ഞതാണു സത്യം. അയാളുടെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നുണ്ടെന്ന്  കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി. അച്ഛൻ അമ്മയുടെ കൈകൾ കൂട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് കണ്ട് അവൻ അമ്പരന്നു.
അവന്റെ മനസ്സിൽ ചിലത് മനസ്സിലാകാതെ അവശേഷിച്ചു: അച്ഛൻ കരഞ്ഞതെന്തിന്? അച്ഛൻ, അമ്മയെ അംഗീകരിച്ചതെന്തിന്?