പേജുകള്‍‌

Thursday, September 01, 2011

പ്രൊട്ടക്ഷൻ

സംഘടനാ നേതാക്കൾ പ്രവർത്തന ഫണ്ടിലേക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 500/- രൂപയായിരുന്നു.വേഗം തന്നെ എടുത്തു കൊടുത്തു. സമാധാനം. ഗുണമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഇവരെക്കൊണ്ടിനി ശല്യമുണ്ടാവില്ലല്ലോ!  അപ്പോഴാണയാൾ ഓർത്തത്. ഇതു പോലെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട് ബാക്കി..........സിസ്റ്റത്തിൽ ആന്റി വൈറസ് സോഫ്റ്റ് വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. പ്രൊട്ടക്ഷൻ....അതിനു പണം നോക്കരുത്. ഹോ....എന്തെല്ലാം നല്ല നല്ല സിസ്റ്റങ്ങൾ? അയാൾക്ക് ചിരി വന്നു.