പേജുകള്‍‌

Monday, September 05, 2011

ഹൃദയാ‍രാമം

ദ്രൌപദിയെന്ന  ക്ഷത്രിയപ്പെണ്ണിന്  ഒരേ  നിർബന്ധം-  സുന്ദരനായ  ഗന്ധർവ്വന്റെ ഹൃദയം അവൾക്ക് വേണം!
അവളുടെ  ഭീമനെന്ന രണ്ടാം ഭർത്താവ്  അവളെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. അവൻ  അവൾക്ക്  സ്വന്തം ഹൃദയം പറിച്ചെടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു: ഇതാ നീയാവശ്യപ്പെട്ട  ഗന്ധർവ ഹൃദയം.

ദ്രൌപദി അത് പുഞ്ചിരിയോടെ സ്വീകരിച്ചു.
അവളുടെ പുതിയ പുതിയ ദുരകൾക്ക് വേണ്ടി പാഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോൾ ഭീമൻ ഒരു ദിവസം അതു കണ്ടു. തലേന്ന് പെയ്ത മഴയിൽ കുതിർന്ന് ,മണ്ണിൽ മുളച്ച, തന്റെ ഹൃദയം! ദ്രൌപദി ഉപേക്ഷിച്ച  തന്റെ ഹൃദയം!!
പിന്നീട് ഹൃദയം വളർന്ന് വന്മരമായി. അത് പൂത്തു, കായ്ച്ചു. അതിൽ നിറയെ ഹൃദയങ്ങൾ വിളഞ്ഞു.
ഒരു ദിവസം ഭീമനും ദ്രൌപദിയും ഒരുമിച്ച് ആ മരച്ചോട്ടിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ  അവൾ, താഴേ വീണു കിടന്നിരുന്ന ഹൃദയങ്ങളെ ചവിട്ടി മെതിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭീമൻ സന്താപത്തോടെ പറഞ്ഞു: അതിൽ ചവിട്ടരുത് . അത് എന്റെ ഹൃദയമാണ്!
അവൾ പിന്നെയും കായ്കൾ ചവിട്ടി നടന്നുപോകുമ്പോൾ ഭീമൻ അവളുടെ കാലിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു: “അരുത്. അരുത് .പുറമേ അത് എന്റെ ഹൃദയമാണ്. പക്ഷേ അതിനകത്ത്.........നീയാണ്!!!”