പേജുകള്‍‌

Monday, September 26, 2011

ദി ഡിസ്പോസിബിൾ

അവൾക്കായി അവൻ ഒരു കപ്പ് മിൽമപ്പാൽ കാച്ചി വച്ചിരുന്നു.  മംഗലത്തിന്റന്ന്  രാത്രി  അവൻ അവൾക്കത് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു. 
അവൾ ചോദിച്ചു:  “ഇതെന്താ പഴയ കപ്പ്?  ഡിസ്പോസിബിൾ കപ്പില്ലേ?  എനിക്കിതൊന്നും  പരിചയവുമില്ല, ഇഷ്ടവുമില്ല.”


അവൻ അവൾക്ക്  അവളുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച്  ഡിസ്പോസിബിൾ കപ്പിൽ പാൽ നൽകി.
അവനും അവളും കല്യാണ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം വേസ്റ്റ് ബേഗിലിട്ടു. രാത്രി എപ്പൊഴോ ലൈറ്റണഞ്ഞു.
രാവിലെ  അവന്റെയമ്മ വാതിൽ തുറന്ന്  മരുമകളെ  തിരക്കി.
അവൻ അലസമായി മുറിയുടെ മൂലയിലേക്ക്  വിരൽ ചൂണ്ടി. 
ഡിസ്പോസിബിളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മറ്റൊരു ഡിസ്പോസിബിളായി  അവൾ!