പേജുകള്‍‌

Friday, September 02, 2011

ഇതും പുഴക്ക്......!?

പുഴ മെലിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. 
 പരിമിതിയുടെ ഒതുങ്ങലുകളിലേക്ക്
തിരുകിവച്ച പുതുമകളിൽ,
ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രസക്തിയിൽ 
ആകുല ചിത്തയായി,
പുഴ പിന്നെയും ഒതുങ്ങിപ്പതുങ്ങിപ്പിൻ വാങ്ങി. 
പുതുപ്പണക്കൊഴുപ്പിന്റെ ത്രസിപ്പു പകർന്ന 
ആവേശവുമായി ചിലർ
പുഴയെ രക്ഷിക്കാൻ ചാടിയിറങ്ങി. 
കവലയിലെ ഇരുകാൽത്തൂണുകളിൽ 
പിടിപ്പിച്ച ഫ്ലെക്സ് ബോർഡിൽ 
അവർ ഒപ്പ് ശേഖരണം തുടങ്ങി. 
മഴ വന്നു. 
വെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ഒപ്പു പേറിയ 
ഫ്ലെക്സൊലിച്ച് പോയി.............പുഴയിലേക്ക്!