പേജുകള്‍‌

Saturday, September 17, 2011

ക്ഷിപ്ര പ്രബന്ധം!

കണ്ണൂരിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ എട്ടാം മാസത്തിനു മുൻപേ പ്രസവിക്കുന്നതിൽ നിപുണരാണെന്ന് ആരോ അമേരിക്കയിലെ സായിപ്പിനോട് പറഞ്ഞു പോലും. സമയത്തിന്റെ ദൌർബല്യവും, ദൌർലഭ്യതയും ഒഴിവാക്കാൻ അമേരിക്കൻ പെണ്ണുങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കാൻ പ്രസവകാലം കുറക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ  വേഗം ഒരു ഗവേഷണം നടത്തി പ്രബന്ധമെഴുതാൻ  രണ്ട് മദാമ്മ മാർ പ്ലെയിനും പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു-നുമ്മട കണ്ണൂർക്ക്!
മദാമ്മച്ചിമാർ വളരെ വേഗം പ്രബന്ധം തയ്യാറാക്കി മടങ്ങി. പ്രബന്ധം വായിക്കാൻ വ്യഗ്രത കാട്ടിയ അമേരിക്കൻ  പ്രഗ്നിണികൾ നിറവയറ്റത്തടി കിട്ടിയതു പോലെ 
വാ പൊളിച്ചു നിന്നു പോയി!
എന്താ കാര്യം? 
പ്രബന്ധത്തിൽ അഞ്ചാറ് ഫോട്ടോകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതെല്ലാം കണ്ണൂരിലെ റോഡുകളുടേതായിരുന്നു! ചിത്രങ്ങൾ എല്ലാം സംസാരിക്കുന്നവയായിരുന്നു.